Schuldhulpverlening

Lourens Administratie is gespecialiseerd in het gereedmaken van dossiers van (ex) ondernemers voor een schuldhulpverleningstraject. In de praktijk blijkt dat (ex) ondernemers moeilijk terecht kunnen bij schuldhulp organisaties omdat de onderneming eerst afgewikkeld moet zijn. Lourens Administratie heeft hiervoor de kennis en mogelijkheden in huis.

 

Schuldhulpverlening aan (ex) ondernemers

Het aantal ondernemers dat in de financiële problemen raakt neemt enorm toe. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat vaak kleine ondernemingen die met veel enthousiasme zijn gestart binnen korte tijd weer moeten worden beëindigd. Vrijwel altijd is er bij deze groep ex-ondernemers sprake van dermate hoge schulden dat betrokkenen op eigen kracht niet meer in staat zijn deze op te lossen. Om voor deze schulden een oplossing te vinden, klopt men aan bij de Gemeente of een schuldhulpverlenende instantie.

Alvorens men echter met een schuldregeling voor een ex-ondernemer aan de slag kan, dient de ex-onderneming geheel te zijn afgewikkeld. En daar gaat het vaak mis. Doordat de boekhouder vaak ook schuldeiser is. is deze veelal niet bereid om een en ander voor de (ex) ondernemer af te wikkelen, of zelfs hiervoor de benodigde gegevens aan te leveren. Het gevolg is dat er geen schuldregeling kan worden opgestart en de ex-ondernemer is weer terug bij af.

Wij hebben een oplossing gevonden voor deze impasse.
Hoe werkt het?
Wij zorgen er voor dat de ex-onderneming, administratief en fiscaal, volledig wordt afgewikkeld zodat er geen belemmeringen meer zijn om een schuldregelingstraject op te starten. De winst zit met name in het voorkomen van tijdrovende en dus kostbare momenten van overdracht van dossiers. Lourens Administratie heeft de deskundigheid in huis om zowel het traject van analyse van de gegevens van de (ex) onderneming te verzorgen als het afwerken van de boekhouding. Ook het samenstellen van de slotbalans en het indienen van belastingaangiften behoort tot de mogelijkheden.
Wat betekent dit voor u als (ex) ondernemer?
Een oplossing voor het afwerken van uw onderneming. Wellicht is de boekhouding van uw bedrijf niet compleet en afgewerkt en zijn niet alle belastingaangiften gedaan. Ook kan het voorkomen dat uw boekhouder niet (meer) wil meewerken aan het afwerken van uw onderneming. Hoe en waarom deze situatie is ontstaan is in dit stadium niet relevant. Voor u en voor uw eventuele schuldeisers, is het van belang dat de zaken met betrekking tot de onderneming goed worden afgewerkt.
Door de opgedane ervaring en specialisatie hierin is Lourens Administratie in staat op een creatieve manier een betaalbare oplossing te bieden. Ook al is er, zoals in de praktijk veel voorkomt, geen complete en sluitende boekhouding voorhanden, dan wordt gewerkt met wat er wel is en vindt zo nodig reconstructie en/of deskundige inschatting plaats. Dit alles met als doel, de medewerking van, met name de belastingdienst te krijgen, aan het welslagen van een schuldenregeling.

Hoe werkt dit in de praktijk?

In de meeste gevallen komt u via doorverwijzing van een schuldhulporganisatie bij Lourens Administratie terecht. Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Bij het eerste, vaak telefonische contact, wordt u een aantal vragen gesteld en wordt u verzocht een intake formulier in te vullen, met als doel enig inzicht te krijgen in de omvang van de werkzaamheden. Naar aanleiding daarvan ontvangt u een offerte met daarin een schatting van de kosten. Indien u hiermee akkoord gaat, stuurt u de getekende offerte retour. Daarna worden er afspraken met u gemaakt over het aanleveren van de benodigde stukken en ontvangt u een factuur voor het afgesproken bedrag. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, gaan wij met uw dossier aan de slag. Indien alle benodigde stukken in ons bezit zijn kan een en ander snel worden afgewerkt. Uw medewerking is hierbij uiteraard van belang.

Wie betaalt?
Allereerst uzelf. Indien dit niet mogelijk is, is er wellicht een mogelijkheid om familie of vrienden te raadplegen. Ook kunt u bij uw gemeente een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Dit is ook mogelijk voor mensen die geen bijstandsuitkering ontvangen. De ervaring leert dat een groot aantal gemeenten bereid is om dergelijke kosten te vergoeden. U kunt bij uw gemeente informeren of dit tot de mogelijkheden behoort.

Intakeformulier

Om enig inzicht te krijgen in de omvang van de werkzaamheden vragen wij u om een intake formulier in te vullen. Klik hier voor het intakeformulier